Klauzula informacyjna (RODO)

SZANOWNY PACJENCIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zw. dalej Rozporządzeniem), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, al. Kraśnicka 100, 20-718 Lublin (tel. 81 537 42 29, fax. 81 525 80 30, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ), wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod nr 0000003717, NIP: 712-240-93-95, REGON: 431018940.
  2. Inspektor Ochrony Danych u Administratora, tel. 81 537 46 76, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań służących udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a w szczególności profilaktyce zdrowotnej, diagnozie medycznej, zapewnieniu opieki zdrowotnej, leczeniu, zarządzaniu systemami i usługami opieki zdrowotnej oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania, zarządzaniu ich udzielaniem wynikającym z ustaw:

oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych,

  1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 i art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  2. Podanie danych osobowych w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych jest obowiązkowe w myśl przepisów przywołanych powyżej ustaw,
  3. Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez W.Sz.S. SP ZOZ w Lublinie na mocy obowiązujących przepisów prawa,
  4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji,
  6. Przysługują Pani/Panu określone w art. 15-22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. prawa:

Na wniosek osoby, której dane dotyczą, Administrator danych osobowych jest zobowiązany, na mocy art. 12 ust. 3 Rozporządzenia, bez zbędnej zwłoki (w terminie miesiąca) udzielić informacji o przysługujących jej prawach oraz działaniach podjętych w związku z żądaniem na podstawie art. 15–22 Rozporządzenia oraz podania treści tych danych w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem.