Ładowanie strony...

Usługi

Dzierżawa bielizny
Odbiór zwłok
szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, medycznych oraz robotniczych w zakresie: bezpieczeństwo i higiena pracy
Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne gaśnic przenośnych i przewoźnych.
szkolenie 102 osób (pielęgniarek i położnych) w ramach kursu specjalistycznego: „Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego“ przez podmiot posiadający udokumentowane uprawnienia
wykonanie przeglądów okresowych agregatów prądotwórczych – 2 szt.
przeprowadzenie pomiaru czynnika szkodliwego dla zdrowia – pola elektromagnetycznego
prowadzenie monitoringu pożarowego polegającego na przesłaniu z potwierdzeniem, w sposób automatyczny alarmu pożarowego
Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne hydrantów wewnętrznych, zaworów hydrantowych i hydrantów zewnętrznych (badanie ciśnienia i wydajności) – razem 149 szt., zgodnie z PN-EN 671 -Stałe urządzenia gaśnicze- Hydranty wewnętrzne oraz § 23 rozporząd
Czyszczenie i monitoring kanalizacji sanitarnej o przekroju Ø 200,
wynik postępownaia na paliwa
przetarg na usługi pocztowe
Wykonanie certyfikacji zintegrowanego systemu zarządzania ISO 14001 oraz PN-N-18001, przeprowadzanie auditów w okresie 3 lat (dalej: ZSZ) we wszystkich komórkach i jednostkach organizacyjnych Zamawiającego.
recepty- druki 2
Opracowanie programu funkcjonalno -użytkowego przebudowy pomieszczeń w bloku C p. -1 na potrzeby Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi zgodnie z aktualnymi przepisami prawa wraz z opracowaniem koncepcji i oszacowaniem ko
recepty- druki
recepty- wybór oferty
Opracowanie dokumentacji technicznej – projektowo - kosztorysowej dotyczącej rozbudowy wraz z dostosowaniem do wymagań aktualnych przepisów prawa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
recepty lekarskie
wykonanie usługi w zakresie: pomiaru natężenia oświetlenia sztucznego na stanowiskach pracy i w pomieszczeniach
przeprowadzenie szkolenia w zakresie komunikacji interpersonalnej dla lekarzy, pielęgniarek i położnyc
WSzSp- RZP –333/49/ 2015
przegląd agregatów prądotwórczych
odpady medyczne -doraźna umowa
Wykonania pomiaru pola elektromagnetycznego dla 27 stanowisk
Wykonanie testów specjalistycznych aparatów RTG
Wycena urządzeń RTG znajdujących się na stanie szpitala WSS w Lublinie - powtórne postępowanie
Wycena urządzeń RTG znajdujących się na stanie szpitala WSS w Lublinie.
przegląd techniczny i czynności konserwacyjne systemu sygnalizacji pożarowej urządzeń oddymiających wraz z systemem ich sterowania oraz współdziałanie tych systemów.
WSzSp- RZP –333/ 12/ 2015 0 usługa wykonania certyfikacji systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001, przeprowadzanie auditów w okresie 3 lat
Usługa wynajmu mat podłogowych
USŁUGA WYNAJMU I SERWISOWANIA MAT PODŁOGOWYCH
szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych oraz wyższych i średnich medycznych w zakresie: bezpieczeństwo i higiena pracy
1. Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne hydrantów wewnętrznych, zaworów hydrantowych i hydrantów zewnętrznych (badanie ciśnienia i wydajności). 2. Przeprowadzenie prób ciśnieniowych węży stanowiących wyposażenie hydrantów wewnętrznych.
dostawa paliw
Usługa udzielenia pożyczki na kwotę 7 500 000,00 zł
Usługa udzielenia pożyczki na kwotę 5 000 000,00 zł
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dostosowania Oddziału Ginekologii i Położnictwa w bloku E do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia pod
Usługa udzielenia pożyczki na kwotę 6 000 000 zł
zamówienie na usługę polegającą na oczyszczaniu zimowym terenów szpitala wraz z posypywaniem powierzchni środkami uszorstniającymi i solą oraz usuwaniem sopli i nawisów śnieżnych z dachów szpitala
świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych oraz przeniesieniem numerów
Udzielenie pożyczki w kwocie 8 000 000 zł
przegląd techniczny i czynności konserwacyjne systemu sygnalizacji pożarowej oraz przegląd techniczny i czynności konserwacyjne urządzeń oddymiających – wraz z systemem ich sterowania II postępowanie
dostawy akumulatorów wraz z wymianą w czynnych urządzeniach UPS i instalacjach elektrycznych
Opracowanie projektu dotyczącego zagospodarowania terenu zielonego wokół budynków Wojewódziego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie
Udzielenie pożyczki w kwocie 5 500 000,00 zł
postępowanie o udzielenie zamówienia na szkolenie pielęgniarek i położnych w ramach kursu specjalistycznego o wartości do 30 000 EURO. w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowe
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej utworzenia parkingu na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie
Udzielenie pożyczki w kwocie 4 500 000 zł na okres od 9 do 15 września 2014
postępowanie II na dostawę i montaż automatu do drzwi przymykowych z otwieraniem łokciowym dla potrzeb Centralnego Traktu Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy Al. Kraśnickich 100 w Lublinie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie © 2013

designed by sm32 STUDIO