Zwiększenie dostępności i jakości świadczonych usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie poprzez rozbudowę, doposażenie oraz remont lądowiska Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Wartość projektu: 9 719 819,53 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 4 095 280,63 PLN

Realizacja projektu w latach 2017 - 2018

Cele projektu: