Ładowanie strony...

Usługi

transporty sanitarne
Wykonanie testów specjalistycznych aparatów RTG i stacji opisowych znajdujących się na stanie szpitala WSS w Lublinie
Przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego 7 szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla 287 pracowników Szpitala zatrudnionych na stanowiskach medycznych oraz robotniczych.
okresowe przeglądy techniczne UPS wraz z bateriami akumulatorów, czynności konserwacyjnych systemu zasilania bezprzerwowego a także stałego wsparcia technicznego
przeprowadzenie szkolenia z ochrony radiologicznej pacjenta dla wszystkich pracowników realizujących procesy z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej, medycyny nuklearnej.
Usługa wynajmu i serwisowania mat podłogowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie
odśnieżanie
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na usługi kurierskie w obrocie krajowym
usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym
Druki recept
Wykonania pomiaru pola elektromagnetycznego dla 28 stanowisk.
dostawa pieczątek
Usługa szkolenia w zakresie kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne”.
Druki recept
Ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 EURO w zakresie odczytów dawek indywidualnych i środowiskowych od promieniowania jonizującego gamma i Rtg, przy użyciu dawkomie
odśnieżanie -II postepowanie
WSS-usługa odśnieżania
usługa wynajmu i serwisowania mat podłogowych 2017 rok
opracowanie dokumentacji technicznej wielobranżowej (uproszczonej) z częścią kosztorysową
opracowania dokumentacji projektowo- wykonawczej wielobranżowej
przeglą agregatów
pomiary pola elektromagnetycznego
Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne hydrantów wewnętrznych, zaworów hydrantowych i hydrantów zewnętrznych (badanie ciśnienia i wydajności).
Wykonanie testów specjalistycznych aparatów RTG i stacji opisowych znajdujących się na stanie szpitala WSS w Lublinie
świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych oraz przeniesieniem numerów
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych nad zadaniem rozbudowa, przebudowa wraz z dostosowaniem do wymagań aktualnych przepisów prawa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im.
przegląd techniczny i czynności konserwacyjne systemu sygnalizacji pożarowej urządzeń oddymiających
WSS.SP.ZOZ.DZP/382/11/2017 Zakup, dostawa, instalacja oraz uruchomienie automatycznego, telefonicznego systemu informacyjnego Call Center w tym IVR (Interactive Voice Response) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego wr
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru r. budowlanych i r. drogowych przy inwestycji pn. „Modernizacja lądowiska” w Wojewódzkim Szpitalu specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie.
„Wykonanie Audytów Energetycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie, stanowiących podstawę do pozyskania dofinansowania w ramach działania RPO WL 2014-2020 na realizację zadania pn. „
„Wykonanie Audytów Energetycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie, stanowiących podstawę do pozyskania dofinansowania w ramach działania RPO WL 2014-2020 na realizację zadania pn. „
wykonanie badań okresowych instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach
Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania remontu ulic, parkingów i ciągów pieszych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie
Dzierżawa bielizny
Odbiór zwłok
szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, medycznych oraz robotniczych w zakresie: bezpieczeństwo i higiena pracy
Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne gaśnic przenośnych i przewoźnych.
szkolenie 102 osób (pielęgniarek i położnych) w ramach kursu specjalistycznego: „Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego“ przez podmiot posiadający udokumentowane uprawnienia
wykonanie przeglądów okresowych agregatów prądotwórczych – 2 szt.
przeprowadzenie pomiaru czynnika szkodliwego dla zdrowia – pola elektromagnetycznego
prowadzenie monitoringu pożarowego polegającego na przesłaniu z potwierdzeniem, w sposób automatyczny alarmu pożarowego
Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne hydrantów wewnętrznych, zaworów hydrantowych i hydrantów zewnętrznych (badanie ciśnienia i wydajności) – razem 149 szt., zgodnie z PN-EN 671 -Stałe urządzenia gaśnicze- Hydranty wewnętrzne oraz § 23 rozporząd
Czyszczenie i monitoring kanalizacji sanitarnej o przekroju Ø 200,
wynik postępownaia na paliwa
przetarg na usługi pocztowe
Wykonanie certyfikacji zintegrowanego systemu zarządzania ISO 14001 oraz PN-N-18001, przeprowadzanie auditów w okresie 3 lat (dalej: ZSZ) we wszystkich komórkach i jednostkach organizacyjnych Zamawiającego.
recepty- druki 2
Opracowanie programu funkcjonalno -użytkowego przebudowy pomieszczeń w bloku C p. -1 na potrzeby Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi zgodnie z aktualnymi przepisami prawa wraz z opracowaniem koncepcji i oszacowaniem ko
recepty- druki
recepty- wybór oferty

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie © 2013

designed by sm32 STUDIO