Rejestracja 81 537 41 71 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie został wyznaczony przez Ministra Zdrowia do realizacji pilotażowego programu leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego mózgu za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej.

Znalezienie się w gronie realizatorów ministerialnego pilotażu jest dowodem uznania dla naszego Szpitala i wszystkich pracowników oraz potwierdzeniem jego znaczącej roli jako ośrodka spełniającego najwyższe światowe standardy medyczne – podkreśla Dyrektor Szpitala – Piotr Matej.

Trombektomia mechaniczna to metoda wewnątrznaczyniowego leczenia zatorów w tętnicach, czyli np. udaru mózgu. Tego rodzaju zabieg jest przykładem rozwijających się w medycynie technik małoinwazyjnych, wewnątrznaczyniowych. Trombektomia, czyli mechaniczne usunięcie zatoru stosowana jest w przypadku braku skuteczności leczenia farmakologicznego lub jeśli jest ono przeciwwskazane. Jest to zabieg, polegający na mechanicznym usunięciu zatoru z naczynia krwionośnego. Wykonanie zabiegu w jak najkrótszym czasie od wystąpienia objawów niedokrwienia mózgu daje choremu szanse uniknąć następstw udaru np. paraliżu, a nawet wrócić do w pełni samodzielnego funkcjonowania.

Skutecznie wdrażamy takie działania, które pozwalają znacząco zredukować następstwa udaru –   podkreśla Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej lek. Maciej Mazgaj
Z badań epidemiologicznych wynika, że jedną z głównych przyczyn chorobowości i umieralności na świecie jest udar mózgu. Jest on trzecią co do częstości przyczyną zgonów w naszym kraju i pierwszą przyczyną trwałego inwalidztwa.

Ze względu na przyczynę wystąpienia deficytu neurologicznego wyróżnia się: udar mózgu niedokrwienny, który wynika z upośledzenia drożności lub zamknięcia naczynia i stanowi 87% wszystkich incydentów naczyniowych, udar mózgu krwotoczny, powodowany przerwaniem ściany naczynia stanowiący 10% oraz krwotok podpajęczynówkowy (SAH) będący wynikiem np. pęknięcia tętniaka.

Zabiegi trombektomii w usystematyzowany i zorganizowany sposób wykonujemy w naszym Szpitalu już od 2015 roku. Rosnące potrzeby zdrowotne pacjentów, wynikające w dużej mierze ze zwiększającej się świadomości społeczeństwa, sprawiły iż w minionym roku interdyscyplinarny zespół specjalistów, wykonał 120 operacji przezcewnikowej mechanicznej trombektomii u chorych z niedokrwiennym udarem mózgu – podkreśla Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej lek. Maciej Mazgaj.

Pomimo pandemii i trudnych wyzwań dla całego systemu opieki zdrowotnej, Szpitalowi udało się uzyskać wysoki wskaźnik wykonania tego typu procedur u pacjentów z udarem. Nie byłoby to możliwe bez ogromnego zaangażowania i wkładu pracy całego zespołu medycznego przy kwalifikowaniu chorych z udarem do leczenia.

„Mamy wykwalifikowaną kadrę z dużym doświadczeniem, dobrze wyposażoną pracownię, motywację i gotowość” – zapewnia lek. Maciej Mazgaj.

Previous Next Play Pause
1 2 3

Back to top