Rejestracja 81 537 41 71 

Zarządzenie Nr 121 / 2022

Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

z dnia 04 lipca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zasad odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych oraz przebywających w Zakładach Opieki Leczniczej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.), a także art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 849 z późn. zm.) oraz na podstawie § 7 ust. 1 Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie oraz § 10 ust. 1 i 2 oraz § 12 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego, niniejszym zarządzam, co następuje:

§1

 1. Odwiedziny pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lublinie (dalej jako: „Szpital”) przez osoby z zewnątrz odbywają się we wszystkie dni tygodnia, co do zasady w godzinach od 11:00 do 18:00 z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. W godzinach od 18:00 do 11:00 w celu zapewnienia spokoju pacjentom i poszanowania ich uprawnień w tym zakresie oraz prawidłowości realizowania procedur medycznych odwiedziny są możliwe po ich uzgodnieniu z lekarzem dyżurnym (co ma zastosowanie zwłaszcza w wyjątkowych sytuacjach np. w sytuacji ostatniego pożegnania).

 2. Odwiedziny odbywają się za zgodą pacjenta.

 3. Celem zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego (w szczególności pacjentom) osoby odwiedzające pacjentów zobowiązane są do noszenia maseczki zakrywającej nos i usta (chyba że z powszechnie obowiązujących przepisów prawa wynika zwolnienie danej osoby od danego obowiązku) oraz zachowania dystansu społecznego podczas całego pobytu w Szpitalu, umycie i zdezynfekowanie rąk przed rozpoczęciem i po zakończeniu odwiedzin.

 4. Zaleca się, aby pacjent znajdujący się w sali chorych odwiedzany był jednocześnie przez nie więcej niż jedną osobę, a w sytuacjach szczególnych oraz gdy stan zdrowia pacjentów w sali i warunki lokalowe pozwalają przy poszanowaniu praw i decyzji innych pacjentów - dwie osoby. Dzieci małoletnie mogą uczestniczyć w odwiedzinach pod nadzorem osoby pełnoletniej.

 5. W sytuacji ostatniego pożegnania o liczbie jednoczesnych odwiedzających decyduje lekarz dyżurny, uwzględniając warunki lokalowe, epidemiologiczne oraz oczekiwania pacjenta i osób mu bliskich

 6. Czas odwiedzin pacjenta w sali chorych, konsultowany jest na bieżąco z personelem medycznym, dostosowywany do możliwości organizacyjnych jednostki, stanu pacjenta, a także uprawnień innych pacjentów przy czym rekomenduje się, aby nie przekroczył 3.godzin . W przypadkach wyjątkowych, czas odwiedzin może być również ograniczony/skrócony ponad rekomendowane w zdaniu poprzedzającym godziny (powód ograniczenia personel szpitala odnotuje w dokumentacji), przy czym przy ustaleniu ostatecznego czasu odwiedzin brane pod uwagę winny być zarówno niezbędne potrzeby zabezpieczenia sytuacji wyjątkowej, prawa pacjentów oraz ich potrzeby, jak również ewentualne aktualne stanowiska stosownych organów i instytucji w zakresie rekomendowanego czasu odwiedzin.

 7. Odwiedziny pacjentów hospitalizowanych w salach intensywnej opieki medycznej odbywają się we wszystkie dni tygodnia w godzinach jak w punkcie 1, uwzględniając stan aktualny pacjenta, wykonywane czynności pielęgnacyjne, lecznicze i procedury medyczne, a poza godzinami odwiedzin wskazanymi powyżej, odbywają się ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz praw w porozumieniu z kierownikiem oddziału lub lekarzem dyżurnym w terminie wcześniej uzgodnionym.

 8. W obszarach izolacji i na oddziałach zakaźnych ze względów epidemiologicznych, odwiedziny pacjentów poddanych izolacji, mogą odbywać się wyłącznie za zgodą personelu medycznego, uzyskaną bezpośrednio lub telefonicznie najpóźniej w dniu odwiedzin, z zastosowaniem wskazówek personelu dotyczących stosowania właściwych środków ochrony indywidualnej.

 9. Na oddziale zakaźnym dla dzieci, opiekun na prawo przebywa wraz z chorym dzieckiem, stosując zalecenia ogólne zawartych w punkcie 3 i 4 oraz wskazówki personelu, dotyczące stosowania właściwych środków ochrony indywidualnej celem zapewnienia pełnego bezpieczeństwa epidemiologicznego.

 10. W Zakładach Opiekuńczo -Leczniczych, Oddziale Medycyny Paliatywnej, Oddziale Geriatrycznym odwiedziny pacjentów odbywają się zgodnie z harmonogramem odwiedzin opracowanym przez Kierownika Oddziału (po uprzedniej akceptacji Działu Epidemiologii ). Wskazane jest, aby osoba odwiedzająca skontaktowała się z personelem telefonicznie najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień planowanej wizyty, celem potwierdzenia jej odbycia z uwzględnieniem aktualnych warunków epidemiologicznych.

§2

 1. Osoby oczekujące na odwiedzenie pacjenta czekają poza terenem oddziału, na holu lub ciągach komunikacyjnych przed oddziałem, zachowując dystans od innych osób oczekujących.

 2. Odwiedziny pacjentów odbywają się w salach chorych z poszanowaniem i zapewnieniem spokoju innych przebywających pacjentów, a także innych praw pacjentów.

 3. Odwiedziny w miejscach wyznaczonych ograniczone będą przerwami, w celu przeprowadzenia dezynfekcji i wietrzenia pomieszczenia.

 4. Osoby z objawami wszelkich infekcji nie mogą odwiedzać pacjentów, jak również osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 5. Osoby odwiedzające winny zachowywać się kulturalnie w czasie pobytu w Szpitalu, uszanować prawo do godności i intymność innych pacjentów, nie wnosić środków i substancji szkodliwych dla zdrowia. Osoby Odwiedzające winny podporządkować się wskazówkom i poleceniom pracowników Szpitala

 6. Osoby odwiedzające nie powinny zakłócać przebiegu czynności diagnostyczno-leczniczych lub/i procesu pielęgnacyjnego, w tym nie powinny manipulować przy aparaturze medycznej oraz ordynowanych pacjentowi lekach.

 7. Niewłaściwe i niezgodne z prawem zachowanie osób odwiedzających może skutkować wyproszeniem z oddziału przez personel medyczny, wyprowadzeniem przez pracowników ochrony szpitala lub wezwaniem policji.

§3

 1. Odpowiedzialnym za wykonanie Zarządzenia czynię Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa, Kierownika Działu Epidemiologii oraz Kierowników oddziałów szpitalnych.

 2. Nadzór nad realizacja Zarządzenia sprawują kierownicy oddziałów, lekarze dyżurni, pielęgniarki oddziałowe/położne oddziałowe oraz pielęgniarki/położne.

§4

 1. Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia uchyla się Zarządzenie nr 54/2022 Dyrektora Szpitala z dnia 01.04.2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lublinie.

 2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia uchyla się Zarządzenie Nr 86/2021 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie z dnia 07.06.2021 r. w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu Odwiedzin w Oddziałach Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie.

 3. Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia uchyla się Zarządzenie nr 84/2014 Dyrektora Szpitala z dnia 19.05.2014 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu odwiedzin pacjentów hospitalizowanych wraz z zmienione Zarządzeniem nr 121/2014 Dyrektora Szpitala z dnia 06.08.2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 84/2014 z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu odwiedzin pacjentów hospitalizowanych.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Back to top