Rejestracja 81 537 41 71 

Lekarze:
dr n.med. Oktawia Pylak-Piwko

PROFIL JEDNOSTKI:

Poradnia Medycyny Paliatywnej zintegrowana jest ściśle z Oddziałem Medycyny Paliatywnej. Stanowi ona ważny element w całościowej opiece nad pacjentem paliatywnym.

Do Poradni kieruje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego każdego pacjenta, który wymaga leczenia objawowego niezależnie od stopnia zaawansowania choroby, w trakcie leczenia specjalistycznego, po odstąpieniu od kontynuacji leczenia specjalistycznego lub pacjenta niezakwalifikowanego do leczenia przyczynowego z powodu zaawansowania choroby lub stanu ogólnego.

Poradnia udziela wsparcia w  zakresie leczenia bólu i innych objawów somatycznych obniżających jakość życia chorego oraz pomoc psychologiczną pacjentom, których stan zdrowia pozwala na przybycie do poradni, a którzy nie są objęci opieką domową.

Lekarz Poradni może zakwalifikować chorego do specjalistycznej opieki paliatywnej lub z zaleceniami odesłać go do lekarza kierującego.

Jeżeli stan zdrowia chorych ze względu na dysfunkcję narządu ruchu, osłabienie lub inne przyczyny uniemożliwia osobiste stawienie się w gabinecie lekarskim, ale nie wymagają opieki hospicjum domowego, możliwa jest wizyta członków zespołu interdyscyplinarnego: lekarza, pielęgniarki, psychologa w domu chorego.

Jeżeli stan kliniczny chorego, objętego opieką PMP wraz z postępem choroby będzie ulegać pogorszeniu, aby kontynuować leczenie, będzie skierowany do specjalistycznej domowej lub stacjonarnej opieki paliatywnej.

Godziny przyjęć:

pon. 8:00 - 11:00
wt. 11:30 – 14:30
śr. 15:30 – 18:00

KOD ICD-10JEDNOSTKI CHOROBOWE KWALIFIKUJĄCE DO LECZENIA

C00-D48 - Nowotwór złośliwy lub nowotwór o niepewnym rozpoznaniu

B20-B24 - Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)

G09 - Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego

G10-G13 - Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy (stwardnienie boczne zanikowe)

G35 - Stwardnienie rozsiane

I42-I43 – Kardiomiopatia

J96 - Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej

L89 - Owrzodzenie odleżynowe

Back to top