Rejestracja 81 537 41 71 

Zapraszamy do obejrzenia cyklu filmów na temat lokalizacji oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie.

SZKOLENIA

SZPITAL PROWADZI SZKOLENIA:

 1. lekarzy odbywających specjalizację i zatrudnionych w Szpitalu,
 2. lekarzy zakwalifikowanych do odbywania specjalizacji w Szpitalu w ramach umów cywilno-prawnych, oddelegowań i urlopów szkoleniowych,
 3. lekarzy/innych osób specjalizujących się z innych jednostek, np.: psychologów, diagnostów laboratoryjnych a odbywających staże kierunkowe w oddziałach/komórkach organizacyjnych Szpitala,
 4. staże podyplomowe lekarzy odbywających staż podyplomowy w innych Szpitalach, skierowanych do odbycia stażu cząstkowego w oddziałach/komórkach organizacyjnych Szpitala,
 5. praktyki indywidualne dla studentów uczelni,
 6. szkolenia przypominające dla pielęgniarek i położnych, które mają przerwę w wykonywaniu zawodu przekraczającą okres 5 lat,
 7. staże zawodowe dla pielęgniarek i położnych realizowane w ramach odbywanych specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych i dokształcających,
 8. grupowe praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne dla studentów uczelni i słuchaczy studium,
 9. szkolenia personelu zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.

Szkolenia odbywające się na terenie WSzS SP ZOZ w Lublinie są realizowane na podstawie skierowań, umów/porozumień zawartych z innymi placówkami służby zdrowia, ośrodkami doskonalącymi lub uczelniami zgodnie z odpłatnością według cennika Szpitala.

W sprawach organizacyjnych oraz w celu weryfikacji umów i porozumień - kontakt ze Specjalistą ds. szkoleń w Szpitalu Blok A, pokój 119A tel.(81) 537 40 99.

PRAKTYKI

Osoby zgłaszające się indywidualnie, zainteresowane odbyciem praktyki zawodowej (studenci, uczniowie) w oddziałach szpitalnych lub innych komórkach organizacyjnych Szpitala prosimy o zapoznanie się z „Regulaminem realizacji praktyk i staży zawodowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lublinie" dostępnym w zakładce „Dokumenty do pobrania" oraz:

 1. złożenie pisemnego wniosku zgodnie z załącznikiem nr 1 o zgodę Dyrektora Szpitala na podjęcie praktyki zawodowej ( po uprzednim uzyskaniu akceptacji Kierownika Komórki/Ordynatora Oddziału) najpóźniej na 14 dni przed jej rozpoczęciem w Sekretariacie Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ w Lublinie.
 2. w przypadku akceptacji wniosku przez Dyrektora skontaktowanie się ze specjalistą ds. szkoleń Blok A, pokój 119A tel.(81) 537 40 99 w sprawie zawarcia porozumienia z podmiotem prowadzącym kształcenie.
 3. w przypadku braku zagwarantowania przez podmiot kierujący ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz pokrycia kosztów postępowania profilaktycznego w przypadku ekspozycji zawodowej wymagana jest kopia dokumentu potwierdzającego zawarcie indywidualnej umowy z firmą ubezpieczeniową we wspomnianym zakresie.
 4. posiadanie aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.
 5. złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji praktyki zawodowej, o zapoznaniu się z regulaminem pracy i procedurą postępowania po ekspozycji na krew.
 6. złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem realizacji praktyk i staży zawodowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im . Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lublinie.

Dodatkowe informacje:

Specjalista ds. szkoleń -  Blok A, pokój 119A tel.(81) 537 40 99

SPECJALIZACJE

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie prowadzi szkolenia specjalizacyjne dla lekarzy.

Lekarze zakwalifikowani do odbywania specjalizacji w WSzS SP ZOZ w Lublinie w ramach umowy cywilno-prawnej, oddelegowania lub urlopu szkoleniowego – kontakt: Specjalista ds. szkoleń, Blok A, pokój 119A tel.(81) 537 40 99; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • dostarczają niezbędne dokumenty, wypełniają „Oświadczenie lekarza odbywającego specjalizację",
  1. dyplom Uniwersytetu Medycznego,
  2. prawo wykonywania zawodu,
  3. dokumenty potwierdzające posiadane specjalizacje,
  4. kserokopię 1 i 2 strony książeczki specjalizacyjnej po uzupełnieniu podpisu kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej specjalizację i kierownika specjalizacji,
  5. aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia specjalizacji,
 • każdorazowo przed przystąpieniem do stażu lub kursu w ramach realizowanej specjalizacji składają pisemny wniosek z akceptacją Kierownika Specjalizacji i Kierownika/Ordynatora Oddziału zgodnie z załącznikiem nr 2.

Lekarze zatrudnieni w Szpitalu i zakwalifikowani do odbywania specjalizacji w:

  1. WSzS SP ZOZ w Lublinie
  2. innym szpitalu

kontakt w celu ustalenia formalności niezbędnych do realizacji specjalizacji: Specjalista ds. szkoleń, Blok A, pokój 119A tel.(81) 537 40 99,

 • dostarczają kserokopię 1 i 2 strony książeczki specjalizacyjnej,
 • każdorazowo przed przystąpieniem do stażu lub kursu w ramach realizowanej specjalizacji składają pisemny wniosek z akceptacją Kierownika Specjalizacji i Kierownika/Ordynatora Oddziału zgodnie z załącznikiem nr 2. Do wniosku o przystąpienie do kursu należy dołączyć kserokopię zakwalifikowania na dany kurs.

Lekarze odbywający specjalizację w innej placówce służby zdrowia i ubiegający się o przyjęcie na staż kierunkowy w oddziale/komórce organizacyjnej WSzS SP ZOZ w Lublinie powinni:

 • złożyć pisemny wniosek do Sekretariatu Dyrekcji o zgodę Dyrektora na podjęcie stażu kierunkowego po uzyskaniu akceptacji Kierownika/Ordynatora Oddziału zgodnie z załącznikiem nr 3,
 • skontaktować się ze Specjalistą ds. szkoleń, Blok A, pokój 119A tel.(81) 537 40 99; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w sprawie umowy z placówką,
 • złożyć do Sekretariatu Dyrekcji pisemne oddelegowanie/skierowanie wydane przez Kierownika Specjalizacji/ jednostkę kierującą.

Osoby, które ukończyły specjalizację powinny dostarczyć dyplom do Specjalisty ds. szkoleń, Blok A, pokój 119A w celu weryfikacji liczby miejsc akredytacyjnych w danym oddziale i zarchiwizowania dokumentacji.

Załączniki:

Plan rozmieszczenia budynków - bloków
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie, Al. Kraśnicka 100.

Plan Szpitala

Szczegółowy opis bloków

Blok A - szczegółowy opis rozmieszczenia oddziałów i pracowni
Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna piętro 1
Wojewódzkie centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa piętro 1
CT piętro 0
Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna - rejestracja piętro 0
Dyrekcja piętro 0
Służba Ochrony Szpitala piętro 0
Pasaż Handlowy piętro 0
Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej piętro -1

Blok B - szczegółowy opis rozmieszczenia oddziałów i pracowni
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Koagulologii i Mikrobiologii piętro 1
Centralny Trakt Operacyjny piętro 1
Zakład Diagnostyki Endoskopowej piętro 1
Oddział Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego piętro 0
Zakład Diagnostyki Zabiegowej i Radiologii Obrazowej piętro 0
Zakład Medycyny Nuklearnej piętro 0
Apteka Szpitalna piętro -1
Centralna Sterylizatornia piętro -1
Depozyt Ubrań piętro -1

Blok C - szczegółowy opis rozmieszczenia oddziałów i pracowni
Oddział Gastroenterologii piętro 7
Oddział Neurologiczny - Pododdział Udarowy piętro 7
Oddział Otolaryngologiczny Chirurgii Głowy i Szyi piętro 6
Oddział Rehabilitacyjny - Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej piętro 6
Oddział Alergologii i Chorób Płuc piętro 5
Oddział Toksykologiczno - Kardiologiczny piętro 5

Oddział Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologi - Pododdział Onkologiczny

piętro 4
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej z Centrum Leczenia Kamicy Układu Moczowego piętro 3
Oddział Urazowo - Ortopedyczny piętro 3
Oddział Chirurgii Naczyniowej piętro 2
Oddział Chirurgii Ogólnej piętro 2
Oddział Kardiologii - Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego piętro 1
Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii piętro 0
Stacja Dializ piętro 0
Szpitalny Oddział Ratunkowy piętro 0
Pracownia Rezonansu Magnetycznego piętro -1
Sala Konferencyjna piętro -1
Dział Dokumentacji i Statystyki Medycznej piętro -1
Kaplica piętro -1
Bar - Stołówka piętro -1
Fryzjer piętro -1
Biblioteka piętro -1

Blok E - Oddział Ginekologii i Położnictwa z Izbą Przyjęć
Ginekologia Operacyjna piętro 3
Oddział Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka piętro 2
Trakt Porodowy piętro 1
Izba Przyjęć piętro 0
Patologia Ciąży piętro 0
Ginekologia Septyczna piętro -1

Blok F - Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej
Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej cały budynek

Blok G - szczegółowy opis rozmieszczenia oddziałów i pracowni
Oddział Chirurgii Piersi piętro 3
Oddział Dziecięcy piętro 2
Oddział Dziecięcy piętro 1
Izba Przyjęć Oddziału Dziecięcego piętro 0
Poradnia Lekarza Rodzinnego piętro -1
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna piętro -1
Ośrodek Wczesnego Wykrywania Raka z Pracownią Mammograficzną i USG piętro -1

Blok H - szczegółowy opis rozmieszczenia oddziałów i pracowni
Dział Kadr piętro 1
Dział Ekonomiczny, Finansowo-Księgowy piętro 1
Dział Prawny piętro 1
Dział Informatyczny piętro 1
Dział Zamówień Publicznych - Zaopatrzenia piętro 1
Dział Administracyjny piętro 1
Kasa piętro 1
Inspektor Ds. BHP piętro 1
Dział Techniczny piętro 0
Inspektor Ds. P.Poż piętro 0
Archiwum piętro 0
Kuchnia piętro 0
Pralnia piętro 0
Zakład Patomorfologii piętro 0

Dyrektor mgr Piotr Matej

Gabinet Dyrektora

Lokalizacja: Blok A, parter
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat

Lokalizacja: Blok A, parter
tel.: 81 537 42 29
fax: 81 525 80 30
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n.med. Małgorzata Piasecka

Gabinet Dyrektora

Lokalizacja: Blok A, parter
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   

Główny Księgowy

mgr Dorota Dąbrowska

Gabinet Głównej Księgowej

Lokalizacja: Blok H, 1 piętro, pok. 127
tel.: 81 740 20 49
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Naczelna Pielęgniarka

mgr Katarzyna Drozd

Gabinet Naczelnej Pielęgniarki

Lokalizacja: Blok A, parter, pok. 20
Telefon: 81 537 48 06
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Back to top