Rejestracja 81 537 41 71 

Projekt pn.:"Podniesienie jakości usług informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie”, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020,  Oś Priorytetowa 2 CYFROWE LUBELSKIE, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości oraz zwiększenie dostępności do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Szpital w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia. Dzięki zaplanowanej inwestycji w infrastrukturę informatyczną, systemy do gromadzenia i przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej oraz podniesienie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w Szpitalu, zwiększony zostanie dostęp do dokumentacji i danych medycznych, poszerzony zostanie wachlarz oferowanych usług elektronicznych, przez co nastąpi wzrost ilości załatwianych spraw przez udostępnioną on-line usługę publiczną.

Realizacja projektu pozwoli na:

wdrożenie i rozbudowę systemów informatycznych w tym: rozbudowę systemu przetwarzania i elektronicznej archiwizacji dokumentacji medycznej repozytorium EDM zgodnej ze standardami HL7 CDA, wdrożenie systemu usług katalogowych Active Directory, wdrożenie systemu do sporządzania kopii bezpieczeństwa danych dokumentacji medycznej, wdrożenie systemu wspomagającego zarządzania złożoną infrastrukturą i usługami IT (ITSM), wdrożenie systemu do wideokonferencji (interoperacyjność - procesy administracyjne), rozbudowę systemu komunikacji wew.- telefonii VoIP oraz wdrożenie szeregu nowych usług informatycznych i rozbudowę systemu e-usług dla pacjentów:

 1. o 5 stopniu dojrzałości:
  • e-wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej z archiwum
 2. o 4 stopniu dojrzałości:
  • rejestracja, (POZ)
  • szkoła rodzenia
  • rozliczanie płatności za usługi medyczne
 3. 3 stopniu dojrzałości:
  • e-deklaracja (POZ)
  • e-rejestracja – dostęp do dokumentacji (POZ)
  • e-skargi
  • e-promocja i profilaktyka
  • e-dietetyk
  • e-ankieta satysfakcji medycznej

Planowany termin ukończenia realizacji rzeczowej projektu to II kwartał 2023 r.

Całkowita wartość projektu: 6 400 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE w ramach EFRR: 6 080 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z Budżetu Państwa/ BWL: 320 000,00 PLN

 

Back to top