Rejestracja 81 537 41 71 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie realizuje projekt “Poprawa dostępności Oddziału Ginekologii i Położnictwa oraz Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej (Poradni Ginekologicznej) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie dla osób ze szczególnymi potrzebami”

Termin realizacji: 09.11.2023 - 31.03.2024.

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu “Dostępna przestrzeń publiczna” w kwocie 100 000 PLN.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu dostępności technicznej i informacyjno-komunikacyjnej Oddziału Ginekologii i Położnictwa i Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej (WPS) (Poradnia Ginekologiczna) WSS w Lublinie do marca 2024 r.
Cele szczegółowe:

 1. Podniesienie poziomu dostępności i swobodnego, komfortowego prowadzenia badań i zabiegów ginekologicznych,
 2. Podniesienie poziomu dostosowania i uniwersalności sprzętów oraz wyposażenia gabinetów ginekologicznych/lekarskich na Oddziale Ginekologii i Położnictwa i WPS,
 3. Dostosowanie wyposażenia recepcji do korzystania w sposób komfortowy przez osoby z niepełnosprawnościami,
 4. Podniesienie poziomu oznakowania Oddziału Ginekologii i Położnictwa i WPS,
 5. Umożliwienie dostępu do systemów wspomagających dla osób z niepełnosprawnością słuchu na Oddziale Ginekologii i Położnictwa,
 6. Podniesienie poziomu wiedzy personelu medycznego Oddziale Ginekologii i Położnictwa i WPS z zakresu wsparcia kobiet z niepełnosprawnościami,

Działania przewidziane do realizacji w projekcie:

 1. Opracowanie dokumentacji, przeprowadzenie postępowań PZP związanych z zakupem sprzętu (11.2023 - 12.2023),
 2. Zakup i dostawa, montaż urządzeń (01-03.2024),
 3. Doradztwo w zakresie dostępności dla pracowników w trakcie trwania realizacji projektu (10.2023 - 03.2024),

Realizacja projektu przyczyni się do zapewniania dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Zakup foteli ginekologicznych z regulowaną wysokością umożliwi skorzystanie z badania w sposób komfortowy i wygodny wielu pacjentkom. Nie tylko, co jest oczywiste, osobom
poruszającym się na wózkach, ale też np. pacjentkom niskorosłym, którym trudno jest dostać się na wysoki fotel nawet przy pomocy podestu. Z kolei zakup podnośnika mobilnego pomoże pacjentkom z niepełnosprawnością ruchu, starszym, otyłym, osobom po zabiegach operacyjnych i mających duży
problem z samodzielnym przesiadaniem się. Zapewnienie podnośnika poprawi nie tylko komfort pacjentek, ale również personelu Oddziału; Leżanki z regulowaną wysokością są odpowiedzią w szczególności dla pacjentek z niepełnosprawnością ruchu (spastyczności, wiotkość, zaawansowana ciąża), czy pacjentek starszych. Pacjentki z niepełnosprawnością ruchu, szczególnie poruszające się na wózkach, musza być ważone w pozycji siedzącej. Zakup i instalacja przenośnej pętli indukcyjnej umożliwi osobom z uszkodzenie narządu słuchu (nie tylko głuchym, ale również słabosłyszącym) korzystanie komfortowe z usług medycznych. Odpowiednie oznakowanie pomieszczeń, nagranie w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania i zamieszczenie na stronie www szpitala przyczyni się do zapewnienia dostępności dla osób z uszkodzeniem słuchu, wzroku ale też osobom
starszym czy o ograniczonej percepcji. 

Projekt został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020,

Oś Priorytetowa 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działanie 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

Głównym celem projektu realizowanego przez Szpital jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych dla pacjentów, poprzez wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia przyczyniające się do poprawy jakości usług i zmniejszenia dysproporcji terytorialnych w dostępie do specjalistycznych świadczeń opieki zdrowotne. Szpitlal zrealizował to poprzez modernizację Klinicznego Oddziału Toksykologiczno-Kardiologicznego.

Realizacja projektu pozwoli na:

 • zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu medycznego zatrudnionego w Klinicznym Oddziale Toksykologiczno- Kardiologicznym oraz innych oddziałach, zakładach, ośrodkach szpitala, poprzez utworzenie oddzielnej, monitorowanej Izby Przyjęć
 • podniesienie standardów leczenia poprzez modernizację Pracowni Echokardiograficznej,
 • wprowadzenie terapii hiperbarycznej poprzez utworzenie Pracowni Hiperbarii Tlenowej,
 • podniesienie jakości usług medycznych poprzez utworzenie Pracowni Tilt Test.
 • podniesienie jakości usług medycznych poprzez utworzenie stanowiska dla pozaustrojowej eliminacji trucizn metodą dializy albuminowej wątroby (MARS)
 • optymalizację funkcjonalno-organizacyjną pracy w Klinicznym Oddziale Toksykologiczno- Kardiologicznym – jedynego ośrodka toksykologicznego w makroregionie leczącego osoby z objawami zatrucia.

Planowany termin ukończenia realizacji projektu IV kwartał 2023.

Całkowita wartość projektu: 18 600 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE w ramach EFRR: 18 356 326,39 PLN

Back to top