Rejestracja 81 537 41 71 

Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2022-2026.

W ramach zrealizowanego zadania pn. „Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt - zakup sprzętu do pozyskiwania mleka kobiecego i jego przechowywania dla podmiotów leczniczych współpracujących z bankami mleka kobiecego zakupiony został dla Szpitala następujący sprzęt:

 • Lodówki do przechowywania odciągniętego mleka w warunkach chłodniczych, zapewniających całodzienną kontrolę temperatury
 • Laktatory elektryczne przeznaczone do użytku szpitalnego
 • Termotorby
 • Lodówki przenośne
 • Boksy termiczne

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Całkowita wartość: 132 408,00 zł

Dofinansowanie: 117 257,48 zł

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie realizuje projekt “Poprawa dostępności Oddziału Ginekologii i Położnictwa oraz Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej (Poradni Ginekologicznej) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie dla osób ze szczególnymi potrzebami”

Termin realizacji: 09.11.2023 - 31.03.2024.

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu “Dostępna przestrzeń publiczna” w kwocie 100 000 PLN.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu dostępności technicznej i informacyjno-komunikacyjnej Oddziału Ginekologii i Położnictwa i Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej (WPS) (Poradnia Ginekologiczna) WSS w Lublinie do marca 2024 r.
Cele szczegółowe:

 1. Podniesienie poziomu dostępności i swobodnego, komfortowego prowadzenia badań i zabiegów ginekologicznych,
 2. Podniesienie poziomu dostosowania i uniwersalności sprzętów oraz wyposażenia gabinetów ginekologicznych/lekarskich na Oddziale Ginekologii i Położnictwa i WPS,
 3. Dostosowanie wyposażenia recepcji do korzystania w sposób komfortowy przez osoby z niepełnosprawnościami,
 4. Podniesienie poziomu oznakowania Oddziału Ginekologii i Położnictwa i WPS,
 5. Umożliwienie dostępu do systemów wspomagających dla osób z niepełnosprawnością słuchu na Oddziale Ginekologii i Położnictwa,
 6. Podniesienie poziomu wiedzy personelu medycznego Oddziale Ginekologii i Położnictwa i WPS z zakresu wsparcia kobiet z niepełnosprawnościami,

Działania przewidziane do realizacji w projekcie:

 1. Opracowanie dokumentacji, przeprowadzenie postępowań PZP związanych z zakupem sprzętu (11.2023 - 12.2023),
 2. Zakup i dostawa, montaż urządzeń (01-03.2024),
 3. Doradztwo w zakresie dostępności dla pracowników w trakcie trwania realizacji projektu (10.2023 - 03.2024),

Realizacja projektu przyczyni się do zapewniania dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Zakup foteli ginekologicznych z regulowaną wysokością umożliwi skorzystanie z badania w sposób komfortowy i wygodny wielu pacjentkom. Nie tylko, co jest oczywiste, osobom
poruszającym się na wózkach, ale też np. pacjentkom niskorosłym, którym trudno jest dostać się na wysoki fotel nawet przy pomocy podestu. Z kolei zakup podnośnika mobilnego pomoże pacjentkom z niepełnosprawnością ruchu, starszym, otyłym, osobom po zabiegach operacyjnych i mających duży
problem z samodzielnym przesiadaniem się. Zapewnienie podnośnika poprawi nie tylko komfort pacjentek, ale również personelu Oddziału; Leżanki z regulowaną wysokością są odpowiedzią w szczególności dla pacjentek z niepełnosprawnością ruchu (spastyczności, wiotkość, zaawansowana ciąża), czy pacjentek starszych. Pacjentki z niepełnosprawnością ruchu, szczególnie poruszające się na wózkach, musza być ważone w pozycji siedzącej. Zakup i instalacja przenośnej pętli indukcyjnej umożliwi osobom z uszkodzenie narządu słuchu (nie tylko głuchym, ale również słabosłyszącym) korzystanie komfortowe z usług medycznych. Odpowiednie oznakowanie pomieszczeń, nagranie w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania i zamieszczenie na stronie www szpitala przyczyni się do zapewnienia dostępności dla osób z uszkodzeniem słuchu, wzroku ale też osobom
starszym czy o ograniczonej percepcji. 

W ramach inwestycji pn. „Zakup sprzętu medycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie - poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych” zakupiony został specjalistyczny sprzęt medyczny,  m.in. :

 • Tomograf komputerowy
 • System laserowej nawigacji biopsyjnej w pracowni TK
 • Aparat USG z funkcją obrazu MR
 • Diagnostyczny aparat USG dla Oddziału Gastroenterologii
 • Aparat USG do pracowni Radiologii Zabiegowej
 • Urządzenie do krioablacji
 • Upgrade/ modernizacja sprzętu i oprogramowania w Pracowni MRI/Rezonans
 • Aparat USG do badań śródoperacyjnych z głowicą do zabiegów małoinwazyjnych
 • Urządzenie do termoablacji
 • Noże harmoniczne
 • Stacja 3D
 • Tory wizyjne
 • zestawy narzędzi chirurgicznych
 • Diatermie
 • Neuromonitoring
 • Aparat USG dla Oddziału Chirurgii Ogólnej
 • Zestaw do chirurgii minimalnie inwazyjnej
 • Zestaw narzędzi laparoskopowych

Realizacja inwestycji pozwoliła uzyskać następujące korzyści:

 • zwiększyć dostępność i możliwość realizacji wysokospecjalistycznych usług medycznych z zakresu chirurgii, gastroenterologii, endokrynologii, onkologii
 • skrócić czas oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych poprzez zastosowanie nowoczesnej aparatury medycznej
 • stworzyć możliwości wykonywania wysokospecjalistycznych procedur małoinwazyjnych w zakresie chirurgii i radiologii zabiegowej
 • podwyższyć standard funkcjonowania oddziałów
 • wprowadzić nowoczesne technologie w zakresie medycyny
 • zwiększyć konkurencyjność wśród innych placówek medycznych

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOFINANSOAWNIE:   2 500 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ:  11 747 078,72 zł

Back to top