Rejestracja 81 537 41 71 

Projekt został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020,

Oś Priorytetowa 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działanie 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

Głównym celem projektu realizowanego przez Szpital jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych dla pacjentów, poprzez wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia przyczyniające się do poprawy jakości usług i zmniejszenia dysproporcji terytorialnych w dostępie do specjalistycznych świadczeń opieki zdrowotne. Szpitlal zrealizował to poprzez modernizację Klinicznego Oddziału Toksykologiczno-Kardiologicznego.

Realizacja projektu pozwoli na:

  • zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu medycznego zatrudnionego w Klinicznym Oddziale Toksykologiczno- Kardiologicznym oraz innych oddziałach, zakładach, ośrodkach szpitala, poprzez utworzenie oddzielnej, monitorowanej Izby Przyjęć
  • podniesienie standardów leczenia poprzez modernizację Pracowni Echokardiograficznej,
  • wprowadzenie terapii hiperbarycznej poprzez utworzenie Pracowni Hiperbarii Tlenowej,
  • podniesienie jakości usług medycznych poprzez utworzenie Pracowni Tilt Test.
  • podniesienie jakości usług medycznych poprzez utworzenie stanowiska dla pozaustrojowej eliminacji trucizn metodą dializy albuminowej wątroby (MARS)
  • optymalizację funkcjonalno-organizacyjną pracy w Klinicznym Oddziale Toksykologiczno- Kardiologicznym – jedynego ośrodka toksykologicznego w makroregionie leczącego osoby z objawami zatrucia.

Planowany termin ukończenia realizacji projektu IV kwartał 2023.

Całkowita wartość projektu: 18 600 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE w ramach EFRR: 18 356 326,39 PLN

Back to top