Rejestracja 81 537 41 71 

 

Cele Projektu

Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia standardu świadczonych usług i sprostaniu wymogom obowiązujących przepisów prawa.

Szczegółowe cele projektu to:

 • Dostosowanie wybranych obiektów Szpitala do przepisów prawa
 • Poprawa funkcjonowania oddziałów objętych modernizacją w ramach projektu
 • Podniesienie jakości usług medycznych szpitala

Wskazane cele wynikały bezpośrednio z wdrażanego przez Szpital Programu Dostosowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Ich realizacja zapewniona została poprzez modernizację poszczególnych oddziałów szpitala i dostosowaniu ich do obowiązujących standardów i przepisów prawa.

W dłuższej perspektywie czasu inwestycja przyczyni się do wywołania szeregu pozytywnych oddziaływań społeczno-gospodarczych prowadzących między innymi do podniesienia jakości udzielanych usług zdrowotnych, poprawy stanu zdrowotnego mieszkańców oraz polepszenia warunków i komfortu pracy.

Projekt realizowany był w latach 2010-2013.

Zakres Działań

Za unijną dotację przewidziano zakup wysokiej klasy sprzętu medycznego, wynikiem czego było zakupienie 75 sztuk różnego rodzaju aparatury medycznej:

 • urządzenia do pomiaru rzutu serca
 • bronchofiberoskop
 • aparaty do monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego
 • łóżka do intensywnej terapii
 • sprzęt do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi
 • aparat do szybkich i regularnych przetoczeń płynów
 • pompy jednostrzykawkowe
 • sterylizator z aeratorem, czujnikami oraz wyposażeniem
 • urządzenie do ogrzewania pacjenta
 • dezynfektory na wszystkie oddziały szpitalne

Sprzęt zakupiony w ramach projektu przeznaczony został głównie na doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Centralna Sterylizacja otrzymała sterylizator gazowy na tlenek etylenu, co spełnia wymogi zapisane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Z kolei każdy oddział szpitaly wyposażony został w dezynfektory.

Kolejnym etapem inwestycji zaplanowanym w ramach projektu były prace remontowe w:

 1. Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym
 2. Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
 3. Oddziale Gastroenterologii
 4. Oddziale Otolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi
 5. Oddziale Rehabilitacji
 6. Oddziale Chirurgii Naczyniowej
 7. Oddziale Alergologii i Chorób Płuc
 8. Oddziale Urazów Wielonarządowych
 9. Oddziale Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Zakres prac remontowych obejmował przede wszystkim:

 • doprowadzenie podłóg, ścian i sufitów do właściwego stanu technicznego,
 • wymianę futryn i drzwi,
 • remont sanitariatów,
 • instalację wentylacji mechanicznej,
 • zamontowanie dezynfektorów w brudownikach,
 • zamontowanie klimatyzacji w salach intensywnego nadzoru,
 • zamontowanie w pokojach łóżkowych zmywalnych rolet,
 • zakup szafek i mebli zapewniających utrzymanie warunków pełnej higieny
 • zakup dozowników na mydło i ręczniki papierowe, wózków do przewożenia pacjentów lub wózko-wanien.

W ramach prac budowlanych zmodernizowana została także wentylacja i klimatyzacja w salach intensywnej opieki medycznej.

Fundusze

Projekt został jest sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 oraz z Budżetu Województwa Lubelskiego.

Koszt inwestycji: 6 611 965, 31 zł

Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 572 515,06 zł (85%)

Środki z Budżetu Województwa Lubelskiego: 839 858,15 zł

Kontakt

Kierownik Projektu:
Hanna Filipowicz, Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych.

Koordynator Projektu:
Katarzyna Olech, Koordynator ds. funduszy europejskich

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ
Al. Kraśnicka 100
Lublin 20-718
tel. 81 537 42 29
faks 81 525 80 30

www.szpital.lublin.pl
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Back to top