Rejestracja 81 537 41 71 

„Podniesienie efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie”, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020,  Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności wykorzystania energii w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie.

Realizacja projektu umożliwi częściowe wykorzystanie energii elektrycznej z OZE i obejmie swoim zakresem:                

- remont instalacji wentylacji mechanicznej z wprowadzeniem rekuperacji

- modernizację instalacji C.O. w zakresie zastąpienia zaworów termostatycznych zaworami regulowanymi elektronicznie

- zastąpienie opraw świetlówkowych oprawami LED

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej w bloku C

- modernizację sieci ciepłowniczej i węzła cieplnego w bloku H

- instalację systemu BMS

Planowany termin ukończenia realizacji rzeczowej projektu to IV kwartał 2021 r.

Całkowita wartość projektu: 12 380 774,72 PLN
Dofinansowanie projektu z UE w ramach EFRR: 8 443 301,50 PLN
Dofinansowanie projektu z Budżetu Państwa/ BWL: 2 584 657,22 PLN

Back to top